Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze. Główny Księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

Na podstawie art 11 i art 13 ustawy z dnia o 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2022r. poz. 530)

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie

 

I. Nazwa adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin
tel: 243512062

II. Określenie stanowiska pracy: Główny Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

III. Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

6. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska w szczególności:
    - struktur i funkcjonowania administracji samorządowej,
    - ustawy o samorządzie gminnym,
    - ustawy o rachunkowości,
    - ustawy o finansach publicznych,
    - ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
    - ustawy ordynacji podatkowej.

7. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
8 .Minimum 2 lata pracy w księgowości budżetowej.

IV. Dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych,
 • Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 • Posiadanie znajomości przepisów prawnych regulujących pracę ośrodków pomocy społecznej,
 • Posiadanie wiedzy ogólnej dotyczącej obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz zagadnień z zakresu pomocy społecznej, KPA, ochrona danych osobowych, postępowanie egzekucyjnego w administracji,
 • Posiadanie ogólnej znajomości zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych w tym ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy o zamówieniach publicznych,
 • Biegła znajomość i umiejętność obsługiwania programów: SJO Bestia, Cas, Płatnik, Excel, Księgowość Budżetowa oraz Kadry i Płace firmy U.I. INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek,
 • Znajomość zagadnień pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
 • Odpowiedzialność, dyskrecja, samodzielność, komunikatywność, systematyczność,
 • Umiejętność prawidłowego redagowania pism oraz umiejętność samodzielnego
 • Pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • Odporność na stres.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Prowadzenie księgowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków w/w jednostki,
3. Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym w/w jednostki, kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4. Współpraca oraz przygotowywanie projektu budżetu w/w jednostki oraz harmonogramu wydatków,
5. Współpraca przy opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki w sprawach finansowych,
6. Sporządzanie bilansu,, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków jednostki,
7. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania,
8. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
9. Sporządzanie naliczania odpisów na ZFŚS, plan i sprawozdawczość funduszu, przekazywanie naliczanych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
10. Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US.
11. Przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,
12. Sporządzanie listy płac, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z zatrudnienia i wykonywania funduszu płac,
13. Obliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
14. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
15. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i nadzór nad sporządzeniem sprawozdań statystycznych,
16. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
17. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
18. Ustalanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sposobu prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zadań inwestycyjnych,
19. Stałe utrzymywanie kontaktu z bankiem prowadzącym obsługę Ośrodka Pomocy Społecznej,
20. Współpraca ze Skarbikiem Gminy Żychlin,
21. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Informacje dodatkowe:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie w miesiącu czerwcu 2024 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 0,04 %.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia),
2. Życiorys (CV),
3. List motywacyjny,
4. Kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie,
5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,
6. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy,
7. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślne przestępstwo skarbowe (według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia),
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia),
9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
10. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych” (według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia).

VII. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Kodeksie Pracy;
2. Normy czasu pracy: 1 etat, przeciętnie 8-godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu;
3. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
4. Praca na stanowisku wymaga umiejętności współdziałania z współpracownikami na stanowiskach urzędniczych oraz z innymi osobami i instytucjami. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bhp.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze -GŁÓWNY KSIĘGOWY MGOPS w Żychlinie” należy składać:
a) osobiście w pokoju numer 9 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie,
b) przesłać drogą pocztową na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin
c) przesłać drogą elektroniczną w formie dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym),
w terminie do 26 lipca 2024 roku do godziny 14:30 (decyduje termin wpływu dokumentacji na w/w adres).
Dodatkowych informacji można uzyskać z osobami uprawnionymi do udzielania informacji  P. Kamil Igielski Z-ca Kierownika MGOPS pod numerem 24 351 20 43,  24 351 20 62

Pozostałe informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie w/w terminu lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane:

Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 lipca 2024 roku o godzinie 10:00.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie.
Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie w BIP Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie oraz na stronie internetowej MGOPS w Żychlinie. Dokumenty osób niezakwalifikowanych będzie  można odebrać osobiście w  Miejsko- Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 a  w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru, tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin, tel: 243512062, e-mail: sekretariat@mgopszychlin.pl jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. Mogą się Państwo kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: iod@gminazychlin.pl.

 

Załączniki:
1.Wzór - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2.Wzór -  Oświadczenie dotyczące niekaralności,  Oświadczenie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, Obowiązek informacyjny dot. ochrony danych osobowych,

 

 

 

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą