Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze. Księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie

OGŁOSZENIE O NABORZE
        Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie
Na podstawie art 11 i art 13 ustawy z dnia o 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2022r. poz. 530)
ogłasza
nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  KSIĘGOWY w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

I.Nazwa a adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin
tel: 243512062

II.Określenie stanowiska pracy: Księgowy w Sekcji Finansowo-Księgowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie

III.Wymagania niezbędne na stanowisku:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;
4. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse publiczne
 lub
ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 2 lata praktyki w księgowości budżetowej  
6. przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy na w/w stanowisku.
7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z rekrutacją.

IV. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów prawa i aktów wykonawczych, dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, tj.: 

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. – prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • innych ustaw związanych z realizacją zadań przez Ośrodek.

2.znajomość przepisów prawa i aktów wykonawczych, związana z zakresem wykonywanych zadań:

 • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz regulacji prawnych z zakresu sprawozdawczości budżetowej,
 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawy z dnia 25 marca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. umiejętność obsługi komputera, programów pakietu Office (Word, Excel, Microsoft) i innych urządzeń biurowych;
4. znajomość programu finansowo-księgowego „KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA” ( INFO-SYSTEM T. i R. Groszek)
5. znajomość programu kadrowo-płacowego „PŁACEWIN” ( INFO-SYSTEM T. i R. Groszek)
6. znajomość programu „Płatnik” (sporządzanie i wysyłka dokumentów rozliczeniowych)
7. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
8. zdolności organizacyjne, samodzielność w pracy, terminowość;
9. umiejętność analitycznego myślenia;
10. systematyczność,
11. dokładność;
12. odpowiedzialność;
13. umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
2. ewidencja dokumentów finansowo-księgowych
3. prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych
4. prowadzenie analityki odpłatności za usługi opiekuńcze
5. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
6. prowadzenie spraw płacowych Ośrodka;
7. obsługa bankowości elektronicznej – terminowe dokonywanie opłat i rozliczeń;
8. dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług;
9. prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowo – księgowej Ośrodka, prowadzenie rozliczeń z ZUS i US;
10. udział w opracowaniu projektu budżetu na kolejny rok budżetowy w uzgodnieniu z głównym księgowym i kierownikiem jednostki
11. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności tych dokumentów;
12. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków;
13. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej;
14. prowadzenie postępowań dotyczących zamówieniach publicznych;
15. przygotowanie danych i sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych z wykonanych wydatków i dochodów
16. przygotowanie dokumentów do archiwum Ośrodka
17. sporządzanie naliczeń odpisów na ZFFŚ, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa;
18. kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzanych w Ośrodku (rozliczanie inwentaryzacji rocznych);
19. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji na danym stanowisku;
20. prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw;
21. wykonywanie innych zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego , nieujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy księgowego.

VI. Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie,
3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności,
4. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na w/w stanowisku,
7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

VII. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
1. umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Kodeksie Pracy;
2. normy czasu pracy: 1 etat, przeciętnie 8-godzinna norma dobowa czasu pracy i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu;
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
4. praca na stanowisku wymaga umiejętności współdziałania z współpracownikami na stanowiskach urzędniczych oraz z innymi osobami i instytucjami. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bhp.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie MGOPS w Żychlinie (ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin) w pokoju numer 9, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata  oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze -KSIĘGOWY MGOPS w Żychlinie” lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko urzędnicze -KSIĘGOWY MGOPS w Żychlinie”
w terminie do 24 maja 2024 roku do godziny 14:30 (decyduje termin wpływu dokumentacji na w/w adres).
Dodatkowych informacji można uzyskać z osobami uprawnionymi do udzielania informacji P. Barbara Sitkiewicz Kierownik MGOPS pod numerem (24)3512063, lub P. Ewa Bogel Główny Księgowy (24)3512044.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną zaproszone telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną w  Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie.
Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie w BIP Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie oraz na stronie internetowej MGOPS w Żychlinie. Dokumenty osób niezakwalifikowanych będzie  można odebrać osobiście w  Miejsko Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 a  w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru, tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin, tel: 243512062, e-mail: sekretariat@mgopszychlin.pl jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie. Mogą się Państwo kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: iod@gminazychlin.pl.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Żychlinie w miesiącu kwietniu 2024 roku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 0,04 %.  

 

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą