Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: 7.9 Usługi społeczne i zdrowotne, programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 o nr FELD.07.09-IP.01-001/24

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:
7.9 Usługi społeczne i zdrowotne,
programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego  2021-2027
o nr FELD.07.09-IP.01-001/24

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, Żychlin/ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A, 99-320 Żychlin, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 7.9 Usługi społeczne i zdrowotne,

I.    Cel projektu:  
Wsparcia realizacji usług społecznych na terenie Gminy Żychlin
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

II.    Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Żychlin przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.


III.    Typy działań przewidziane do realizacji:
1.    Usługi opiekuńcze tj. m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne formy usług opiekuńczych (kluby, środowiskowe domy pomocy, dzienne domy pomocy, dzienne domy pobytu); usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu.
2.    Usługi asystenckie z wyłączeniem asystentury rodzinnej.
3.    Usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4.    Usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zarówno w formie pobytu dziennego jak i całodobowego), o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8.
5.    Usługi w postaci mieszkań treningowych lub wspomaganych.
6.    Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych o charakterze długoterminowym.
7.    Usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8.
8.    Działania wspierające osoby przebywające w całodobowych instytucjach opieki prowadzące do usamodzielnienia się tj. poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, itp.), grupy wsparcia, usługi asystenckie, praca socjalna, terapia psychologiczna lub psychospołeczna, mieszkania wspierane, treningowe.
9.    W ramach wsparcia towarzyszącego, jako element kompleksowego wsparcia, mogą być realizowane m.in.
       a.    Usługi informacyjne i doradcze (w formie poradnictwa).
       b.    Usługi dowożenia posiłków.
       c.    Transport indywidualny typu door to door.
       d.    Teleopieka i systemy przywoławcze.
       e.    Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.
       f.    Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego całodobowego lub dziennego pobytu.

2 typ projektu:
1.    usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej,
2.    szkolenia,
3.    warsztaty,
4.    seminaria,
5.    studia podyplomowe,
6.    wizyty studyjne.

IV.    Wymagania wobec partnera:
a)    Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b)    Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie usług opiekuńczych
c)    Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.


V.    Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a)    Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b)    Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
c)    Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 
VI.    Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a)    Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
b)    Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;  
c)    Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych  

VII.    Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a)    być sporządzone w języku polskim;
b)    zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
c)    zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d)    zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e)    zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla Łódzkiego  2021-2027 wraz z załącznikami
f)    zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
      •    że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
      •    otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
      •    nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
      •    nie zalega z opłacaniem podatków

VIII.    Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a)    Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie
b)    Na podstawie decyzji Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
c)    Od decyzji Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie nie przysługuje odwołanie.
d)    Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 
IX.    Sposób i termin składania ofert:
a)    Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A, 99-320 Żychlin z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 7.9 ”
b)    Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 28.02.2024 .
Informacje: sekretariat@mgopszychlin.pl,
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Żychlin ,  dnia 06.02.2024 r.   

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą