Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny. Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia ,zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność , w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. Stwierdzić należy, iż przemoc w rodzinie jest przyczyną dysfunkcji rodziny, prowadzi do wielu tragedii życiowych, w szczególności, gdy ofiarami przemocy są dzieci. Potrzebują one zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej, ale także wsparcia.

Dnia 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła na samorządy nowe obowiązki,w szczególności:

 • opracowanie i realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

 • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

 • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

 • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych

Niezmiernie istotna jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie koalicji lokalnych- zespołów interdyscyplinarnych, teraz określonych w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako zadanie obowiązkowe dla jednostek samorządowych.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest szerokoprofilowe podejście do problemu przemocy domowej, adekwatne do kompetencji osób wchodzących w jego skład.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Żychlinie dnia 30 sierpnia 2011 roku podjęto Uchwałę Nr XIII/58/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Żychlin działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie ul. Barlickiego 15 A.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych w Żychlinie
 • Komisariatu Policji w Żychlinie
 • Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Almamed"s.c. w Żychlinie
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żychlinie
 • Szkoły Podstawowej w Grabowie
 • Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie
 • Stowarzyszenia Rodzinnego Klubu Abstynenta ,,Przystań Życia "w Żychlinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane przez zespół w celu budowania i realizacji strategii postępowania dla konkretnej rodziny dotkniętej przemocą.

W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele służb i instytucji posiadający kompetencje do pracy przy rozwiązywaniu specyficznych problemów w konkretnej rodzinie, są to członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub pracownicy poszczególnych instytucji np: dzielnicowi, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi.

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach;

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin,w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Jakie służby są uprawnione do uruchomienia procedury ,,Niebieskie Karty"

Osoby i rodziny, w których występuje problem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio pracownikowi socjalnemu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie . Problem występowania przemocy można również zgłosić dzielnicowemu, lekarzowi pierwszego kontaktu, przedstawicielowi oświaty bądź Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Każda z tych osób jest ustawowo zobowiązana do wszczęcia procedury ,,Niebieskiej Karty".

W jakich sytuacjach uruchamiana jest procedura ,,Niebieskie Karty"

Uruchomienie procedury następuje przez wypełnienie formularza,,Niebieska Karta-A" przez przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych służb, podczas rozmowy z osobą doznającą przemocy. Jest to dokument z danymi osób uwikłanych w przemoc w rodzinie opisujący sytuację przemocy. Bezpośrednio po wypełnieniu formularza ,,Niebieska Karta-A" osobie doznającej przemocy przekazuje się formularz ,,Niebieska Karta-B". Zawiera on informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy oraz o miejscach ,gdzie można uzyskać pomoc.

 

Uruchomienie procedury może nastąpić:

- podczas interwencji Policji w rodzinie,w której jest przemoc lub występuje podejrzenie jej występowania;

- podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;

- na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie, kiedy sama zgłosi się do odpowiedniej instytucji w związku ze swoją sytuacją;

- w trakcie kontaktu przedstawiciela służby, upoważnionej do wszczęcia procedury ,z osobą, która doznała przemocy.

 

Jakie działania przewiduje procedura w przypadku krzywdzenia dzieci :

 1. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury uruchamia się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. W takiej sytuacji trzeba mieć na uwadze fakt, że osobą stosującą przemoc wobec dziecka może być jeden lub oboje rodziców- wtedy konieczne jest odwołanie się do innych dorosłych osób mogących wspierać dziecko.
 2. Osobie działającej na rzecz dziecka przekazuje się kartę B. Osoba ta jest w dalszym postępowaniu partnerem służb w dbaniu o interesy dziecka.

Służby uruchamiające Procedurę ,,Niebieskie Karty", niezależnie od konieczności przekazania sprawy do zespołu interdyscyplinarnego, są zobowiązane do prowadzenia działań zgodnych z kompetencjami danej służby, chroniących bezpieczeństwo osoby wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie.

 

Mity i stereotypy dotyczące przemocy

Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie powinien się wtrącać-NIEPRAWDA

Przemoc, bicie,wykorzystywanie, gwałt jest przestępstwem ściganym przez prawo, a mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwalającej na krzywdzenie innych.

Przemoc występuje tylko w rodzinach z marginesu społecznego-NIEPRAWDA

Przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej.

Przemoc występuje wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele-NIEPRAWDA

Przemoc występuje w różnych formach,są to nie tylko zachowania pozostawiające siniaki czy złamania, ale także poniżanie, grożenie, zastraszanie, zmuszanie do określonych zachowań.

Jeśli ktoś jest bity , to znaczy, że na to zasłużył-NIEPRAWDA

Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, maltretować i bić innych, nikt nie zasługuje na takie zachowanie bez względu na to, co powiedział lub zrobił.

Nikt nie powinien interweniować w sprawach rodzinnych-NIEPRAWDA

Przemoc domowa jest przestępstwem,ściganym przez prawo, nie jest tylko,,sprawą rodzinną". Każdy ,kto się o niej dowie jest zobowiązany poinformować o tym odpowiednie służby, w celu udzielenia wszechstronnej pomocy.

Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc-NIEPRAWDA

Osoby doświadczające przemocy zawsze próbują się bronić, wykorzystują różne strategie obronne, które niekiedy mogą wydać się nieracjonalne, brak skuteczności powoduje nasilenie przemocy.

Gdyby sytuacja była taka okropna, ofiara odeszłaby od sprawcy-NIEPRAWDA

Przemoc doznawana od osoby bliskiej stanowi dla ofiary źródło prawdziwego cierpienia, często te osoby nie odchodzą od sprawcy z powodów wynikających z zależności od sprawcy, braku mieszkania i środków do życia.

Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol-NIEPRAWDA

Stosowaniu przemocy często towarzyszy nadmierne picie alkoholu jednak nie zawsze uzależnienie od alkoholu jest powodem stosowania przemocy. Picie alkoholu ułatwia sprawcy stosowanie przemocy i znęcanie się nad rodziną, jednak zauważa się, że podjęcie leczenia uzależnienia i utrzymywanie abstynencji nie powstrzymuje sprawcy od stosowania przemocy wobec bliskich.

 

PAMIĘTAJ:

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania

Masz prawo do własnego zdania

Masz prawo do nietykalności cielesnej

Masz prawo popełniać błędy

Masz prawo szukać pomocy, gdy twoje prawa są łamane

 

Nie bądź obojętny! O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.

AKTUALNOŚCI:

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Utworzono dnia 21.04.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej w Kutnie infirmuje, że prowadzi nabór do Programu Korekcyjno - Edykacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod numerem 608 581 544 do Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Oporowskiej 27 w Kutnie do 10. 05.2022 r. w godzinach od 7.30 do 15.30. 

czytaj dalej na temat: Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny obchodzą