Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej - Wioletta Kapusta
Tel: (24)3512043

Pracownicy socjalni
Tel: (24)3512061

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żychlinie.

Imię i nazwisko pracownika socjalnego Poniedziałek Wtorek


Środa

(wyłącznie osoby pracujące)

Czwartek Piątek
           
Ewa Stańczak 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Agnieszka Kamorska-Lisiecka 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Teresa Jędrzejczak 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Elżbieta Cieślińska 8-11 8-11 14-16 8-11 8-11
Paulina Grabowska 8-11 8-11 12-14 8-11 8-11


 

Do podstawowych zadań Sekcji Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

   1)  rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,

2)  realizacja działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich interpretacji ze środowiskiem,

3)  udzielenie osobom zgłaszającym się o pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

4)  prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej,

5)  przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej podstawie pomoc dla zainteresowanych,

6)  kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w oparciu o obowiązujące przepisy,

7)  analizowanie celowości przyznania i prawidłowości wykorzystania środków przez rodziny i osoby, które otrzymują pomoc,

8)  zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji z życiowej celem jej rozwiązania,

9)  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

10) współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, sądem rodzinnym, zakładami ubezpieczeń społecznych i innymi,

11) prowadzenie pracy socjalnej, a w szczególności pracy socjalnej z osobami i rodzinami mającą na celu pomoc tym osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

12) systematyczne wprowadzanie danych osobowych klientów do programu informatycznego TT-Pomoc i użytkowanie programu z jego przeznaczeniem,

13) sporządzanie sprawozdań, opinii i wniosków z działalności sekcji, w tym sporządzanie sprawozdań (półrocznych i rocznych) z rejonów opiekuńczych,

14) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych oraz lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

15 współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

16) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową

17) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych i innych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji świadczeń,

18) prowadzenie postępowań związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi itp,

19) realizacja zadań z zakresu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym opracowania i wdrożenia programów wspierania rodziny,

20) realizacja zadań z zakresu Ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Żychlin

21) prowadzenie postępowań związanych z realizacją usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

22) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie powierzonych zadań w tym wykonywanie czynności związanych z postępowaniami odwoławczymi,

23) opracowanie i realizacja miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej.

24)Obsługa organizacyjno-techniczna Magazynu Interwencyjnego „MOPSik” w tym :przyjmowanie i wydawanie rzeczy codziennego użytku

25) inne zadania wynikające z potrzeb organizacyjnych Ośrodka.

 

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą