Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Podstawa prawna:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

- ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Kto może skorzystać z pomocy w formie usług specjalistycznych

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest w miejscu zamieszkania wskazanej grupie osób, w tym dzieciom z rozpoznanym autyzmem dziecięcym. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

Co obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i mogą obejmować:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

- pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,

- rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- pomoc mieszkaniowa,

- zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi. Dodatkowo, specjaliści świadczący usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż m.in. w szpitalu psychiatrycznym, w środowiskowym domu samopomocy, domu pomocy społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym. Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą także świadczyć osoby, które nabyły doświadczenie pracując już w ramach tego rodzaju usług.

Kto może skorzystać z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Warunki przyznania i odpłatności.

O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie decyduje Ośrodek Pomocy Społecznej. W przypadku dzieci z rozpoznanym autyzmem dziecięcym dokumentacja powinna potwierdzać, że w indywidualnych przypadku nie jest możliwe skorzystanie z innych systemów zabezpieczenia społecznego (NFZ, Oświata bądź wsparcie ze strony rodziny). Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny Ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej, a następnie w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia z upoważnienia Burmistrza Kierownik Ośrodka musi wydać decyzję administracyjną (na piśmie) o przyznaniu bądź odmowie tej formy pomocy. W wydanej decyzji określa się : ilość przyznanych godzin, okres na jaki przyznano usługi i odpłatność % za 1 godzinę świadczonych usług.

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa. Warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi określono w rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub od dochodu na osobę w rodzinie jak również od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za usługi. Zwolnienie częściowe lub całkowite z odpłatności jest traktowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej uznaniowo.

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą