Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej

       Rada Miejska w Żychlinie w dniu 3 lutego 2012 r . podjęła Uchwałę Nr XIX/94/12 w związku z wyznaczeniem podmiotu właściwego dla realizacji zadań z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r . o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z podjętą Uchwałą wyznaczono Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie jako podmiot właściwy dla realizacji zadań z zakresu administracji publicznej dotyczącej wspierania rodzin, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do głównych zadań własnych gminy należy między innymi:
- opracowanie i realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,
- tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
- tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem ,w tym placówek wsparcia dziennego,oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu opiekuńczo
-wychowawczych(wsparcie asystenta rodziny),
-współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo -wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo -terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
         W ramach realizacji zadań nałożonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od miesiąca maja 2012 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej został zatrudniony asystent rodziny.

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję:
-wsparcia psychologiczno- emocjonalnego,
-diagnostyczno-monitorującą,
-doradczą,
-mediacyjną,
-wychowawczą,
-motywująco-aktywizującą oraz koordynacji działań skierowanych na rodzinę.

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary :
- bezpośrednią pracę z rodzicami , bezpośrednią pracę z dziećmi , działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny , organizację własnego warsztatu pracy .

       Następnym zadaniem nałożonym na gminę było opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny. Uchwałą Nr XL / 211/ 13 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 08.10.2013 r.został ustanowiony Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2016.
Za realizację Programu odpowiedzialni są: Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie-koordynator Programu Gmina Żychlin.
       Program adresowany jest do rodzin i dzieci, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych a jego celem jest przywrócenie prawidłowego wypełniania tej funkcji poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci.
         Zadania w ramach Programu koncentrują się w całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko zostało umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskanie przez nią funkcji opiekuńczych. .
         W realizacji Programu uczestniczyły instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny. Przede wszystkim pracownicy socjalni MGOPS w Żychlinie, asystent rodziny, PCPR w Kutnie, placówki oświatowe z terenu gminy, Komisariat Policji w Żychlinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie, Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Żychlin , stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, w tym grupy samopomocowe. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna oraz Filie Biblioteczne Nr 1 i 2 oraz inne instytucje kulturalno – oświatowe.

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą