Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Zespół Interdyscyplinarny

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przemoc domowa, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę

fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra

osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia;

 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną;

 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia lub krzywdy moralne;

 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania

 5. samodzielności finansowej;

 6. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym

 7. podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Na posiedzeniu w dniu 21 września 2023 r. Rada Miejska w Żychlinie podjęła UCHAWAŁĘ NR LXX/358/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu

interdyscyplinarnego do spraw przemocy domowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W dniu 30 października 2023 r. Burmistrz Gminy w Żychlinie Zarządzeniem zmieniającym Nr 180/2023 powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w

miejsce funkcjonującego od 2011 r. Zespółu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących jednostek:

 

1) Jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

 

a) Miejsko-Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie;2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie;

 

3) Komenda Policji w Żychlinie;

 

4) Oświaty w tym:

 

a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Żychlinie,

 

b) Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie,

 

c) Przdszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie

 

d) Szkoły Podstawowej w Grabowie,

 

f) Zespół Szkół w Żychlnie

 

5) Ochrony zdrowia:

 

b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żychlinie “Almamed”;

 

6) organizacji pozarządowych;

 

a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Żychlinie

 

b) Stowarzyszenie Rodzinnego Klub Abstynenta “ Przystań życia” w Żychlinie

 

7) Kuratorzy Sądowi Sądu Rejonowego w Kutnie;

 

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Żychlin.
 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Spoęcznej w Żychlinie ul. Barlickiego 15 A, 99-320 Żychlin.

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Agnieszka Kamorska-Lisiecka– Specjalista Pracy Socjalnej

Zastępcą Przewodniczącej Zespołu jest Pani Elżbieta Cieślińska - Pracownik Socjalny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowe w Gminie Żychlin.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

- zatrzymanie przemocy domowej

- zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny

- przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie

- inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy, które pokazują skutki i konsekwencje stosowania przemocy

- inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli

- zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikające z doświadczania przemocy

- zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

 • monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

 • przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3 ustawy, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) ;

 • kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

 • składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń


Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę

„Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową.

Przedstawiciele wchodzący w skład Zespołu realizują ww. procedurę w oparciu o zasadę współpracy i przekazują

informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.

W przypadku wystąpienia przemocy domowej Zespół powołuje grupę diagnostyczno-pomocową - ,która bezpośrednio

współpracują z rodziną. Zespół to grupa specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się

rozwiązywaniem problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

 • występowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

 • występowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;

 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

 • dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

  • uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

  • wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

 • informowanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup diagnostyczno-pomocowych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Najczęstsze formy przemocy domowej to:

Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i

ograniczanie kontaktu z bliskimi.

Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z

osobami trzecimi.

Przemoc ekonomiczna: niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, ograniczanie środków finansowych,

zaciąganie zobowiązań finansowych bez zgody małżonka, uniemożliwianie podjęcia

pracy zarobkowej.

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej (cyberprzemoc): wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w

Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez

jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają.

Inny rodzaj zachowań: niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich

sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby,  niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie

zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do

zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

Osobie doznającej przemocy domowej przysługuje bezpłatna pomoc, w szczególności w formie:

 • poradnictwa specjalistycznego – medycznego, psychologicznego, socjalnego, prawnego, zawodowego i rodzinnego;

 • interwencji kryzysowej i wsparcia;

 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie

 • zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania

 • się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;

 • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie;

 • zapewnienia osobie doznającej przemocy domowej , która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

 

Mity utrudniające walkę ze zjawiskiem przemocy domowej.

W świadomości ludzi funkcjonuje wiele fałszywych przekonań na temat przemocy domowej .

 

FAŁSZ

PRAWDA

Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych.

Przełamanie izolacji i milczenia jest konieczne do przerwania przemocy, która nie skończy się sama.

Nie można zmienić swojego przeznaczenia.

Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć „stop”.

Nikt nie powinien się wtrącać w sprawy rodzinne.

Przemoc domowa jest przestępstwem, każdy ma prawo zapobiegać krzywdzeniu i reagować na nie.

Przemoc domowa to problem marginesu społecznego.

Do przemocy domowej dochodzi we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od wykształcenia, sytuacji ekonomicznej i przekonań religijnych.

Przyczyną przemocy domowej jest alkoholizm.

Alkohol jedynie ułatwia stosowanie przemocy. Sprawca często usprawiedliwia swoje postępowanie stanem nietrzeźwości. Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny.

O przemocy można mówić tylko wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia.

Nie trzeba mieć siniaków i złamań, by być ofiarą przemocy. Poniżanie, wyśmiewanie i obelgi bolą tak samo jak uderzenia.

Istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają stosowanie przemocy domowej. Jeżeli ktoś jest bity, to widocznie na to zasługuje.

Nikt nie ma prawa krzywdzić kogokolwiek, bez względu na to co zrobił.

Gdyby ofiara naprawdę cierpiała, odeszłaby od sprawcy.

Nikt nie lubi być bity, poniżany i zastraszany. To strach, trudności materialne, presja otoczenia powodują pozostawanie przy sprawcy.

To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy.

Rzadko zdarza się, że do przemocy dochodzi tylko raz. Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania, do sytuacji krzywdzenia będzie dochodzić coraz częściej.

Dzieci potrzebują ojca, nawet gdy używa on przemocy.

Dzieci potrzebują miłości, bezpieczeństwa i szacunku. Jeżeli doświadczają przemocy (również jako świadkowie) w przyszłości mogą również stosować przemoc, bo takie wzory zachowań poznały w swojej rodzinie.

Bite dzieci wyrastają na porządnych ludzi.

Osoby bite w dzieciństwie żyją w przekonaniu, że siła fizyczna i agresja są najlepszymi sposobami zdobywania szacunku.

Rodzice mają prawo ukarać swoje dziecko w sposób, który uznają za stosowny

Dziecko nie jest własnością rodziców i nikt nie ma prawa go krzywdzić, zawłaszcza najbliżsi.

Gwałt w małżeństwie nie istnieje.

Obowiązek współżycia w małżeństwie w żadnym razie nie usprawiedliwia przemocy czy przymusu. Każdy ma prawo decydować o swoim życiu intymnym, akt ślubu mu tego prawa nie odbiera.

Osoby stosujące przemoc w rodzinie muszą być psychicznie chore.

Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a chorobą psychiczną. Przemoc to próba przejęcia całkowitej kontroli nad drugą osobą.

 

Pamiętaj, że to nie Ty jesteś winna/winny przemocy domowej. Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia najbliższych!

Gdzie szukać pomocy?

POLICJA

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Twojego lub bliskich Ci osób bezwzględnie zawiadom Policję – 112. W trakcie awantury krzycz i wzywaj pomocy. Uciekaj.

Policja ma za zadanie zapewnić Ci bezpieczeństwo. Jeżeli sprawca przemocy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia powinien zostać zatrzymany. Policja ma prawo zatrzymać sprawcę jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełnił on przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby. Policja ma obowiązek zatrzymać sprawcę, gdy do przemocy doszło przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu i zachodzi prawdopodobieństwo, że sprawca ponownie dokona przestępstwa. Sprawca oczekuje w Policyjnej Izbie Zatrzymań (do 48 godzin) na podjęcie dalszych czynności np. wszczęcia postępowania, zebrania dowodów i przedstawienia zarzutów popełnienie przestępstwa oraz przesłuchania. Po wszczęciu postępowania przygotowawczego osobie stosującej przemoc można postawić zarzuty popełnienia przestępstwa i zastosować środki zapobiegawcze, np.:

tymczasowe aresztowanie (stosuje wyłącznie sąd na wniosek prokuratora),

oddanie pod dozór Policji z obowiązkiem stosowania się do min.: zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami, zakazu przebywania w określonych miejscach,

oddanie sprawcy po dozór Policji pod warunkiem że sprawca opuści lokal zajmowany wspólnie
z pokrzywdzonym oraz określi miejsce swojego pobytu,

nakazanie sprawcy opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

zakaz opuszczania przez sprawcę kraju.

Pamiętaj, że podczas interwencji Policji masz prawo domagać się sporządzenia przez policjantów Niebieskiej Karty, otrzymania informacji na temat dostępnych form pomocy oraz instytucjach pomocowych dla osób doświadczających domowej. Ponadto, masz prawo wykorzystać dokumentację
z interwencji jako dowodów w sprawie karnej, uzyskania informacji na temat danych policjantów
i zgłoszenie ich jako świadków w sprawie sądowej.

PROKURATURA

W prokuraturze lub na Policji możesz zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prokuratura wraz z policją mają obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu ustalenia czy został popełniony czyn zabroniony
  i czy stanowi on przestępstwo,

 • wyjaśnić okoliczności sprawy, ustalić osoby pokrzywdzone i rozmiary szkody,

 • zebrać, zabezpieczyć i w niezbędnym zakresie utrwalić dowody dla sądu,

 • wykryć i w razie potrzeby zatrzymać sprawcę,

 • w uzasadnionym przypadku na wniosek Policji (taki wniosek musi być rozpatrzony w ciągu 48 godzin od zatrzymania podejrzanego) lub z urzędu może zastosować środek zapobiegawczy wobec osoby, której co najmniej wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej polegający na nakazaniu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. Środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,

 • prokuratura może na wniosek oskarżonego wskazać miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe (z wykluczeniem placówek dla ofiar przemocy w rodzinie)

 • prokurator może wnioskować do sądu pierwszej instancji właściwego do rozpoznania sprawy o przedłużenie stosowania nakazu opuszczenia lokalu na dalsze okresy nie dłuższe niż 3 miesiące, w sytuacji gdy nie ustały powody zastosowania w/w nakazu,

 • w zależności od oceny zebranego materiału dowodowego postępowanie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub kierowanym do sądu wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

POMOC SPOŁECZNA

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.

Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy domowej. Przemoc w rodzinie jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji o innym podłożu: ubóstwa, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać.

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownicy socjalni:

 • przeprowadzają wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby,

 • uruchamiają procedurę „Niebieskie Karty”, poprzez wypełnienie formularza, „Niebieska Karta – A”, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą),

 • przygotowują wszechstronny plan pomocy,

 • monitorują efekty podjętych działań,

 • pomagają w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,

 • udzielają szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazują miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc,

 • udzielają informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,

 • w uzasadnionych przypadkach udzielają pomocy finansowej (w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych) oraz rzeczowej (np. odzież, żywność),

 • informują o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym, wskazują zajmujące się miejsca pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym o możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach interwencji kryzysowej,

 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa, powiadamiają organy ścigania,

 • W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową pracownik socjalny zapewnia dziecku ochronę przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Decyzję tę pracownik socjalny podejmuje wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką. Decyzję podejmuje się w miarę możliwości w obecności i przy wsparciu psychologa.

 • biorą udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, a także tworzonych przez zespoły grupach diagnostyczno-pomocowych,

 • współtworzą, inicjują uczestniczą przedsięwzięciach i w lokalnych na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,

 • współpracują z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania wsparcia ofiarom przemocy domowej oraz przeciwdziałania zjawisku.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Do zadań członków komisji należy m.in.:

 • uruchomienie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,

 • wezwanie osoby nadużywającej alkoholu i stosującej przemoc domową na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,

 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową,

 • uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”, poprzez wypełnienie formularza, „Niebieska Karta – A”, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej, (nie wymaga to zgody osoby doznającej przemocy),

 • opracowanie planu pomocy, monitorowanie sytuacji rodziny,

 • udzielenie informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia w środowisku lokalnym, instytucjach
  i placówkach udzielających pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomienie policji lub prokuratury,

 • wnioskowanie do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

 • branie udziału w działaniach zespołu interdyscyplinarnego, a także tworzonych przez zespół grup diagnostyczno-pomocowych,

 • współpraca z przedstawicielami innych służb i organizacji: ośrodkiem pomocy społecznej, policją, kuratorem sądowym, pedagogiem szkolnym i in.

SŁUŻBA ZDROWIA

Oprócz udzielania pomocy medycznej przez pracowników Ochrony Zdrowia, istotne jest:

 • rozpoznanie przez nich sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,

 • poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,

 • w sytuacjach dotyczących dzieci – zwrócenie się do sądu rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodziny,

 • wystawienie na prośbę poszkodowanych bezpłatnego specjalnego zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wzór zaświadczenia – Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1334),

 • uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie poprzez wypełnienie formularza, „Niebieska Karta – A”, (nie wymaga to zgody osoby dotkniętej przemocą),

 • w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych, powiadomienie innych służb, np. pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia podczas badania popełnienia przestępstwa (ślady ciężkiego oparzeń, uszkodzenia ciała, podejrzanych wykorzystania seksualnego) powiadomienie organów ścigania.

 • ponadto przedstawiciele ochrony zdrowia wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego, a także tworzonych przez zespół grup diagnostyczno-pomocowych.


SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Ośrodki te świadczą najszerszą i specjalistyczną pomoc dla osób doświadczających przemocy. W Polsce funkcjonuje 35 takich ośrodków. Celem tych placówek jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową, w tym zapewnienie im bezpiecznego schronienia. Ośrodki te świadczą kompleksową pomoc min. prawną, psychologiczną, medyczną, socjalną, a także poradnictwo.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668-70-00 , 116 123

Poradnia działa 7 dni w tygodniu 24h; Dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści.

Infolinia przeznaczona jest dla osób w kryzysie emocjonalnym, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy domowej.

Ogólnopolski telefon „Niebieska Linia” 800-12-00-02 czynny przez całą dobę.

Dzwoniąc uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o możliwościach uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Baza instytucji pomocowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

ul.Barlickiego 15A, 99-320 Żychlin, tel. (24) 351-20-61,

Zespół Interdyscyplinarny w Żychlinie

ul.Barlickiego 15A, 99-320 Żychlin, tel. (24) 351-20-61,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żychlinie

ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, tel. (24) 351-20-37,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

ul. B.Krzywoustego 11, 99-301 Kutno, tel: (24) 355-47-50,

Punkt Interwencji Kryzysowej w Kutnie

ul. Oporowska 27, 99-300 Kutno, tel: 608-581-544

Komenda Powiatowa Policji w Żychlinie

ul. Łukasińskiego 14, 99-320 Żychlin, tel. (24) 253-00-14

Dzielnicowy Gminy Żychlin: tel. 516-433-847, 516-433-849, 516-438-050, 516-433-848, 516-433-846,

Prokuratura Rejonowa w Kutnie

ul. S.Staszica 3, 99-300 Kutno, tel. (24) 253-39-36,

Sąd Rejonowy w Kutnie

ul. Spokojna 2, 99-300 Kunto, tel. (24) 254-24-05

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kutnie

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, tel. (24) 355-78-85

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALMAMED"

ul. M.Konopnickiej 5A, 99-320 Żychlin tel. 500-150-229

AKTUALNOŚCI:

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Utworzono dnia 21.04.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej w Kutnie infirmuje, że prowadzi nabór do Programu Korekcyjno - Edykacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod numerem 608 581 544 do Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Oporowskiej 27 w Kutnie do 10. 05.2022 r. w godzinach od 7.30 do 15.30. 

czytaj dalej na temat: Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą