Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie

Usługi opiekuńcze

Komu przyznawane są usługi opiekuńcze?
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Warunki odpłatności
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
Rada Miejska w Żychlinie określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych na od 01.01.2024 rok do 30.06.2024 rok wynosi 36,00 zł w dni powszednie i w dni wolne od pracy i święta.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego Kierownik może zwolnić świadczeniobiorcę w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług ze względu na:
zdarzenia losowe, poniesienia wysokich kosztów leczenia, stosowania specjalnej diety, korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych, inne uzasadnione okoliczności.
Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu usługi zgodnie
z uchwałą nr LXVI/331/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Od 1 kwietnia 2024r. ulega zmianie odpłatność w % ustalana od kosztu usługi zgodnie z uchwałą nr LXXVII/386/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/43/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 

Zakres usług opiekuńczych
Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym (lub jeśli rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić), które z powodu niepełnosprawności, chorób, wieku lub
z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób.

Wymagane dokumenty
O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Po zgłoszeniu pracownik socjalny
z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi i ilości godzin przyznania tych usług oraz zakres wykonywania tych usług.
Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzje administracyjną (na piśmie)
o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy.
Każda pomoc udzielana osobie chorej jest wykonywana z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Opiekunki, mając na uwadze indywidualne potrzeby podopiecznych, dokładają wszelkich starań, aby osoba korzystająca z usług opiekuńczych była otoczona ciepłem, zaufaniem i wsparciem, aby czuła się bezpiecznie.

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą